PolicySXD

APIDescription
POST api/PolicySXD/SXDDefine

Documentation for 'SXDDefine'.

POST api/PolicySXD/AddSyncData

Documentation for 'AddSyncData'.

POST api/PolicySXD/LoadSeqToCloud

Documentation for 'LoadSeqToCloud'.

POST api/PolicySXD/LoadSeqFCloud

Documentation for 'LoadSeqFCloud'.

POST api/PolicySXD/ToLoadSkipList

Documentation for 'ToLoadSkipList'.

POST api/PolicySXD/ToLoadSkipListOffice

Documentation for 'ToLoadSkipListOffice'.

POST api/PolicySXD/LoadSXDStatement

Documentation for 'LoadSXDStatement'.

POST api/PolicySXD/ToLoadRCHAList

Documentation for 'ToLoadRCHAList'.

POST api/PolicySXD/ToLoadRSCHAStatements

Documentation for 'ToLoadRSCHAStatements'.

POST api/PolicySXD/UpdateCHACreaditAccount

Documentation for 'UpdateCHACreaditAccount'.

POST api/PolicySXD/PostDashboard

Documentation for 'PostDashboard'.

POST api/PolicySXD/serchCHASXD

Documentation for 'serchCHASXD'.

POST api/PolicySXD/UpdateSXDCreaditAccount

Documentation for 'UpdateSXDCreaditAccount'.

POST api/PolicySXD/receiptPaymentDetails

Documentation for 'receiptPaymentDetails'.

POST api/PolicySXD/SXDCreditStatementPrint

Documentation for 'SXDCreditStatementPrint'.

POST api/PolicySXD/SXDCHAStatementSearch

Documentation for 'SXDCHAStatementSearch'.

POST api/PolicySXD/CHASXDStatement

Documentation for 'CHASXDStatement'.

POST api/PolicySXD/SearchBLInfor

Documentation for 'SearchBLInfor'.

POST api/PolicySXD/UpdateBLInfor

Documentation for 'UpdateBLInfor'.

POST api/PolicySXD/serchRCHA

Documentation for 'serchRCHA'.

POST api/PolicySXD/TransferWLPolicyFSource

Documentation for 'TransferWLPolicyFSource'.

POST api/PolicySXD/SaveWlPolicyDestination

Documentation for 'SaveWlPolicyDestination'.

POST api/PolicySXD/LoadSearchData

Documentation for 'LoadSearchData'.

POST api/PolicySXD/EditModeOpen

Documentation for 'EditModeOpen'.

POST api/PolicySXD/LoadWalkinDataStatement

Documentation for 'LoadWalkinDataStatement'.

Values

APIDescription
GET api/Values/Get

Documentation for 'Get'.

GET api/Values/Get/{id}

Documentation for 'Get'.

POST api/Values/Post

Documentation for 'Post'.

PUT api/Values/Put/{id}

Documentation for 'Put'.

DELETE api/Values/Delete/{id}

Documentation for 'Delete'.